Statūti

Biedrības statūti apstiprināti ar Biedru sapulces
2024.gada 5. aprīļa Biedru sapulces lēmumu
(protokola izraksts Nr. 3-2024)

LATVIJAS DENDROLOGU BIEDRĪBAS
STATŪTI

 1. Biedrības nosaukums
  1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Dendrologu biedrība” (turpmāk – Biedrība).
 2. Biedrības mērķi
  2.1. Biedrības mērķi ir:
  2.1.1. sekmēt dendroloģijas nozares atpazīstamību Latvijā;
  2.1.2. veicināt ilgtspējīga, taksonomiski un ģenētiski daudzveidīga kokaugu sortimenta izplatību Latvijā;
  2.1.3. sekmēt kokaugu izmantošanu vides aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības, klimata neitralitātes un oglekļa aprites nodrošināšanā;
  2.1.4. sekmēt pētījumus dendroloģijas jomā;
  2.1.5. veicināt starpnozaru sadarbību, īstenojot nozarei nozīmīgus projektus;
  2.1.6. veicināt un atbalstīt dendroloģiski vērtīgu stādījumu, parku un dārzu izveidošanu, izpēti, saglabāšanu vai atjaunošanu;
  2.1.7. apvienot Latvijas dendroloģijas speciālistus un interesentus;
  2.1.8. sekmēt sadarbību starp Biedrību, dendroloģijas un saistīto nozaru speciālistiem Latvijā un citās pasaules valstīs;
  2.1.9. atbalstīt un veikt ar nozari saistītu iespieddarbību, publicēt zinātniskos vai populārzinātniskos rakstus, veidot digitālo un sociālo mediju saturu;
  2.1.10. nodrošināt dendroloģijas jomas speciālistu sertifikāciju un uzturēt sertificēto speciālistu reģistru;
  2.1.11. konsultēt, informēt un izglītot sabiedrību, medijus ar dendroloģiju saistītos jautājumos, rīkot konferences, seminārus, specializētas ekskursijas, kā arī piedalīties citu ar nozari saistītu organizāciju rīkotajos pasākumos,
  2.1.12. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm un organizācijām.
 3. Biedrības darbības termiņš
  3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
  4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
  4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde vai Biedru sapulce:
  4.2.1. Valdei pieteicēja iesniegums par uzņemšanu biedrībā ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no tā pieņemšanas brīža,
  4.2.2. Biedru sapulce lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem ar atklātu balsojumu, pēc tam, kad kandidāts ir iepazīstinājis ar sevi un motivāciju darboties Biedrībā.
  4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada Biedru sapulcē.
  4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;
  4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
  4.5.1. biedrs vairāk kā 2 (divus) gadus nav nomaksājis biedra naudu;
  4.5.2. biedrs nepilda Biedru sapulces un/vai valdes lēmumus, darbojas pretrunā ar Biedrības Statūtiem, ar savu darbību vai bezdarbību, radot Biedrībai būtisku kaitējumu.
  4.6. Biedru var izslēgt no biedrības, pamatojoties uz valdes lēmumu.
  4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata atbilstoši LR likumdošanas prasībām.
 5. Biedru tiesības un pienākumi
  5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
  5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
  5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
  5.2. Biedrības biedru pienākumi:
  5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces, un valdes lēmumus,
  5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
  5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
  5.3. Saistības biedram var noteikt ar Biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.
 6. Biedrības struktūrvienības
  6.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
  6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības Biedru sapulce.
 7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
  7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties Biedru sapulcē personīgi vai ar rakstisku pilnvarojumu, kas uzrādīts pie reģistrēšanās Biedru sapulcē vai nosūtīts elektroniski pirms biedru sapulces uz Biedrības oficiālo e-pastu.
  7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
  7.4. Ārkārtas Biedru sapulci valde sasauc saskaņā ar likumā vai statūtos noteikto kārtību likumā vai statūtos noteiktajos gadījumos vai tad, ja biedru sapulces sasaukšana nepieciešama biedrības interesēs. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru.
  7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz norādīto e-pasta adresi.
  7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no Biedru sapulcē reģistrēto un klātesošo biedru skaita. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  7.7. Biedru sapulces lēmumi tiek pieņemti ar sapulcē klātesošo biedru balsu vairākumu. Lēmums par statūtu grozījumiem, biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
  7.8. Biedru sapulces balsojumi ir atklāti.
  7.9. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs vai cits valdes loceklis, ko apstiprina ar Biedru sapulces lēmumu.
  7.10. Biedru sapulci protokolē valdes deleģēts protokolists.
  7.11. Biedru sapulces var tikt organizētas klātienē vai arī attālināti.
 8. Izpildinstitūcija
  8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
  8.2. Biedrības valdi ievēl Biedru sapulce uz 3 (trīs) gadu valdes pilnvaru termiņu.
  8.3. Biedru sapulces dalībnieki izvirza vismaz 7 (septiņus) valdes locekļu kandidātus, kuri apliecina gatavību darboties valdē, un par katru valdes locekļa kandidatūru lemj atklātā balsojumā. Ja ir vairāk kā 5 (pieci) valdes locekļu kandidāti, tad valdē ievēl tos 5 (piecus) kandidātus, kas saņēmuši visvairāk balsu.
  8.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valdes priekšsēdētājs var tikt nomainīts ar valdes lēmumu. Valdes priekšsēdētājs amatu valdē var ieņemt ne ilgāk kā 2 sasaukumus pēc kārtas.
  8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.
  8.6. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. Būtiski jautājumi ir jāsaskaņo ar Valdi.
  8.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, izņemot gadījumus, ja atlīdzība nav noteikta ar atsevišķu Valdes lēmumu par noteiktu darbu izpildi.
  8.8. Valdes sapulces var tik organizētas klātienē vai arī attālināti.
 9. Revidents
  9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru atklāti ievēl Biedru sapulce uz 4 (četru) gadu termiņu.
  9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
  9.3. Revidents:
  9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
  9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
  9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
  9.3.5. veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
  9.4. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
 10. Biedrības likvidēšana
  10.1. Biedrības darbība tiek izbeigta ar Biedru sapulces lēmumu, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 11. Biedru nauda
  11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apjomu nosaka Biedru sapulce, maksāšanas kārtību nosaka valde.

Pilnvarotie pārstāvji
Linda Strode /”paraksts”/
Madara Lazdāne /”paraksts”/
Liene Opincāne /”paraksts”/
Ilze Rubīna /”paraksts”/
Gvido Leiburgs /”paraksts”/

Piezīme:
Iepriekš spēkā esošie statūti zaudē spēku ar Biedru sapulces 2024.gada 5. aprīļa Biedru sapulces lēmumu (protokola izraksts Nr. 3-2024).